زیر درختان نخل

ذهن نخلها پر از معصومیت است

زیر درختان فند پراز بازی کوکان معصوم

ذهن درختان فندق نمی تواند

فلسفه نخلها راهضم کند

نخلها سلسله تاریخند

نخلها  غار حرا را دیدند

نخلها طاقت تاریخی عشق

نخلها سایه نخلستانند

نخلها سایه جاهستانند

چاه اوای کلام معشوق

چاه اوای دعای عاشق

نخلهای کوفه

گامهای مردی انجاست

که تا  عمق درختان جاری است

نخلها کرببلا را دیدند

کودکی را که ز اغاز طبیعت خوش بود

ابیاری میکرد

اسمان پر نخل معشوق

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید